UGOVOR

Zaključen između umetnika:

  1. Mladenović Milorada, Kragujevačka br.25, Beograd, lk.br……. izdata od SUP……..

 

  1. Mariele Cvetić, bul. dr Zorana Đinđića 123/8, Novi Beograd, lk. br. ….. izdata od SUP Beograd…………………………………………………………………………………………………………

Član 1.
Ovaj ugovor uređuje odnose između navedenih umetnika i sklapa se u svrhu realizacije projekta Ja volim i umetnost drugih.
Član 2.
Umetnik  Milorad Mladenović ovim ugovorom se obavezuje da će u okviru navedenog projekta izložiti umetnički rad pod nazivom Book_02 iz 2011.godine i umetnički rad umetnika Mariele.Cvetić pod nazivom  tehnika akrilik na kartonu
Član 3.
Umetnik Mariela.Cvetić pristaje da ustupi svoj rad  tehnika akrilik na kartonu   umetniku Miloradu Mladenoviću, u svrhu izlaganja na projektu Ja volim i umetnost drugih.
 Član 4
Opis radova, svrha i  namera učešća u projektu ( popunjava umetnik pod br. 1) Rad Book_02 je umetnička knjiga formata 21×16,5×2,4cm od 310 strana sa perforiranom naslovnom stranom. Knjiga ima kliritni omot debljine 2mm.
Istražujući način da učestvujem u ovoj ižložbi želeo sam da pronađem autora koji bi bio spreman da reaguje na moj rad i da mu moj rad posluži kao osnovaintervencije. Izabrao sam umetnicu Marielu Cvetić koja se bavi knjigom kao predmetom umetničkog istraživanja da bi zajedno pokušali da napravimo jedinstven autorski rad. Razmišljam o okolnostima važnosti umetničkog rada i njegove percepcije od strane onog ko ga posmatra za umetnika koji ga stvara ( od pozicije altruizma do pozicije egoizma ).
Član5
Opis radova, svrha i namera učešća u projektu ( popunjava umetnik pod br. 2 )
Rad tehnika akrilik na kartonu je objekat formata 21×16,5×2,4cm i postoji kao trodimenzionalni trompe-l’oeil. Dvojnik-kopija sa i bez originala. Ni Milorad Mladenović, ni William Wilson. Samo da se potpiše i potpišem.
Član 6
Ovaj ugovor je sačinjen u tri istovetna primerka i biće overen pečatom Umetničke zadruge Treći Beograd.

U Beogradu, dana 06.04.2012 Ugovorne strane

1.Potpis
2.

Svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primerak ovog ugovora, dok treći  primerak pripada Umetničkoj zadruzi Treći Beograd. Sve ugovorne strane kao i Umetnička zadruga Treći Beograd imaju pravo korišćenja ovog ugovora u daljoj promociji sopstvenog rada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*


Facebook
Facebook